Salut Vizitatorule! Daca vrei sa intri in clubul nostru inregistreaza-te, iar daca esti deja membru atunci acceseaza contul tau.        NOU:  Întrebări   Club
sambata, 28 ianuarie 2023
blog


JUDECATORIA SINAIA - NU CER DECAT RESPECTAREA LEGII
Timp de 3 ani, ma judec la Sinaia, pentru un teren poftit de vecinul meu si castigat de acesta prin minciuni ce sunt mai importante decat actele legale de proprietate .
Am titlu de proprietate din anul 1864, am act de partaj volunatar din anul1935, am certificate de mostenitor din anul 1894 si 2002.
Am facut in acesti 3 ani, peste 20 de sesizari la CSM si ….degeaba .
Am cerut aplicarea legii si a normelor de topografie la expertizele judiciare dispuse de instanta de judecata, dosare nr.946/2004, 219/2007, 1492/2007 .
Era dreptul meu sa cer / sa propun obiective/ intrebari expertului topo din dosar, conform art.201, pct.3 C.p.c procedura civila : « partile sunt indreptatite sa pun si ele intrebari « .
Am cerut de nenumarate ori instantelor de judecata ca masurarea/identificarea sa se faca in functie de un reper fix, singurul ce nu s-a modificat din anul 1935, adica borna geodezica Valea Naparului Mic .
Instantele de judecata de la Sinaia, mi-au respins, pentru ca asa a cerut avocatul partii adverse, desi borna geodezica era la numai 130 metri de proprietatea mea
Insasi Legea nr.7/1996 si Normele ei de aplicare imi dadeau dreptul sa cer in instanta de judecata acest obiectiv de bun simt, caci nu poti identifica si masura niste loturi de proprietate, daca nu ai un reper fix .
Era logic, ca in lipsa unui reper fix, oricine poate pretinde un drept oriunde .
Nu se punea problema ca nu exista aceasta borna geodezica, ce era la numai 130 metri distanta si instanta de judecata din Sinaia, era obligata si in conformitate cu art.129, pct.5, sa respecte adevarul.

LEGEA A FOST EVIDENT INACALCATA SI ESTE DREPTUL NOSTRU SA CEREM APLICAREA EI STRICTA .
AM ACTE LEGALE, AM LEGEA DE PARTEA MEA SI MA CONSIDER INDREPTATIT LEGAL SA IMI CER DEREPTURILE .
S-A TERMINAT CU « JOACA DE-A EXPERTIZA « , ACUM STIU LEGEA !

In cazul expertilor topo judiciari : Dumitru Lidia si Grigorescu Eugen, ce nu au respectat Normele legii nr.7/1996 si Regulamentele ANCPI, in exercitarea atributiilor de serviciu sunt aplicabile sunt indreptatit a cere aplicarea legii penale pentru :

Mărturia mincinoasă
Art. 260 (335). - (1) Fapta martorului care într-o cauză penală, civilă sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi expertului sau interpretului.
Este o : INFRACTIUNE CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI .

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
Art. 246 (315 ). - (1) Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu intenţie nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), dacă a fost săvârşită de un funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.
Neglijenţa în serviciu
Art. 249 ( 319 ). - (1) Încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat …. o pagubă în patrimoniul acesteia sau o vătămare importantă a intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.
Art. 1. - Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, ….. persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept.

Era interesul meu sa se aplice corect legea caci masuratorile/identificarile loturilor de proprietate se fac in functie de puncte fixe conform :

Normelor tehnice O.N.C.G.C., potrivit Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare, nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare.

4.2.12. Cu ocazia parcurgerii terenului se va face descrierea starii marcajelor atat pentru vechile puncte de hotar (care se mentin) cat si pentru noile puncte care trebuie materializate cu borne.
4.2.20. In cazurile in care exista neintelegeri, intre vecini, la stabilirea liniei de hotar …, litigiul se consemneaza in documentele de delimitare cadastala astfel: a) pe schita generala a hotarului administrativ si pe schita cu portiunea de hotar in litigiu, se consemneaza ambele variante;
b) suprafata in litigiu se va calcula din coordonatele punctelor de pe contur ….
f) dupa solutionarea litigiului, se reface documentatia cadastrala si se vor materializa cu borne punctele de hotar de pe varianta acceptata.
13.1. Scopul intocmirii planurilor
13.1.1. Planurile de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate se executa in urmatoarele scopuri:
inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice privind terenurile si constructiile situate pe o unitate administrativ-teritoriala pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general; pentru acestea sunt elaborate instructiuni de intocmire a documentatiei;
solutionarea contestatiilor cu privire la corectitudinea si exactitatea datelor referitoare la un corp de proprietate;
… si pentru solutionarea aspectelor legate de constituirea sau reconstituirea proprietatilor.
4.2.10. Pentru toate punctele de hotar materializate (vechi sau noi) se vor intocmi schite de reperaj si descrieri topografice (anexa nr.8). Se vor culege date asupra terenurilor traversate de tronsoanele liniilor de hotar (categoriile de folosinta, destinatia terenurilor si proprietarii) si se vor consemna in procesul verbal de delimitare cadastrala.
4.2.22. Coordonatele X, Y, Z, ale punctelor de hotar, se calculeaza in sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in sistem de referinta Marea Neagra 1975. Precizia de determinare a coordonatelor este similara cu cea a punctelor din retelele geodezice de ridicare.

5.3.12. Pentru actualizarea planului cadastral existent, se parcurge obligatoriu fiecare imobil din intravilan si din extravilan, realizandu-se operatiile de teren si birou pentru determinarea elementelor necesare actualizarii acestuia astfel:
a) in extravilan:
- masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor care definesc sectoarele cadastrale sau ale grupurilor de parcele izolate;
- masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor de pe contururile parcelelor/corpurilor de proprietate;
- intocmirea schitelor de teren pentru sectoarele cadastrale sau grupele de parcele izolate
b) in intravilan:
- masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor de pe contururile corpurilor de proprietate;
- masuratori expeditive pentru delimitarea parcelelor din interiorul corpurilor de proprietate;
- masuratori pentru pozitionarea constructiilor cu caracter permanent, nou aparute;
- intocmirea schitei pentru fiecare corp de proprietate.
9.2.4. In cazul imobilelor dobandite prin mostenire, se vor inregistra numele mostenitorului, felul mostenirii si actele care dovedesc calitatea de mostenitor.


Ordonanta nr. 10 . din 21 ianuarie 2000, Publ in M. Of al Romaniei nr. 26 din 25 ianuarie 2000 .
Raspunderea juridica a persoanelor autorizate
Art. 16. - Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce le revin, persoanele autorizate raspund civil, penal sau disciplinar, dupa caz.
Art. 17. - (1) Raspunderea disciplinara a persoanelor autorizate poate fi angajata in urmatoarele cazuri:
a) nerespectarea repetata a dispozitiilor legale, a metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor si instructiunilor elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;
(2) Raspunderea disciplinara a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de raspundere juridica

Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3, publicata in M.Of. partea I, nr 653/22.07.2005
TITLUL XII - Modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare
8. La articolul 5, literele a1), b), c), d), e), f), j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a1) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
b) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
k) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;"
33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile; c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale."
35. La articolul 22, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 22. - (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis in mod valabil.
"Art. 27. - (1) Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor; ordinea inregistrarii cererilor va determina rangul inscrierilor
"Art. 56. - (1) Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara la biroul teritorial in a carei raza de activitate se afla imobilul.
Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor.
Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala.
"Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni or, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi.
Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991."
2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi;
b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice,

ASTEA SUNT LEGILE SI ELE DIN NEFERICIRE PENTRU VICTIMELE SISTEMULUI SUNT OBLIGATE SA LE CUNOASCA, PENTRU A-SI CERE DREPTURILE LEGALE VATAMATE .
IN MOD CERT CUNOSTEREA SI APLICAREA STRICTA A LEGII, VA REDUCE NUMARUL DE PROCESE IN CARE ROMANIA, ESTE CONDAMNATA LA STRASBOURG .
25.11.2007 15:10  |  Autor: eforie  |  Comentarii (0)  |  Permalink

Tags:
Trimite prin mail Trimite prin mail      |      Comenteaza Insemnare Comenteaza Insemnare      |      Raporteaza Eroare Raporteaza Eroare
Responsabilitatea continutului insemnarilor apartine in exclusivitate autorilor

Adauga comentariul tau:


       doar membrii pot comenta la video. inregistreaza-te sau acceseaza contul tau

Dai Like şi Câştigi! Pregătim un mega Concurs cu Premii. Stai aproape ... Doar pe Facebook ;)